اتصال ثلاثی سگاه به سایر اجناس

اتصال ثلاثی سگاه به سایر اجناس، دارای اسامی خاصی است که به چند نمونه اشاره می گردد:

سگاه + بیات = مقام عراق

سگاه + صبا = مقام بستنگار

سگاه + حجاز – مقام هزام

سگاه + راست = مقام راست

سگاه + = عجم = مقام فرحناک


تعداد بازدید: 87