اجرای تخصصی و فنی ردیف های لحنی

اجرای تخصصی و فنی ردیف های لحنی بستگی به میزان استفاده از فنون و تکنیک ها دارد.


تعداد بازدید: 65