اجرای تشویق و اشباع ردیف ها

تمام ردیف های لحنی به دو شکل اشباع و تشویق قابل اجرا هستند. اجرای این حالت از مهارتهای مهم تنغیمی محسوب می شود.


تعداد بازدید: 94