اجناس مقام صبا

مقام صبا از دو جنس صبا و حجاز تشکیل شده است. اجناس موسیقایی این مقام به صورت متداخل اجرا می شوند لذا کسی که مقام صبا را اجرا می کند می تواند به راحتی وارد مقام حجاز نیز شود. در صورتی که قاری بخواهد از مقام صبا خارج شود ناچارا باید از مقام حجاز عبور نماید.


تعداد بازدید: 732