از ارکان جذابیت تلحین

از ارکان جذابیت تلحین، استفاده از تحریرها و توجه به سرعت تحریرها است.


تعداد بازدید: 59