از روش های اتتقال از بیات به حجاز

از روش های اتتقال از بیات به حجاز، استفاده از درجه محیر است.


تعداد بازدید: 112