از مؤلفات مهم تحرک

استفاده از تحریر و عدم تکرار نت از مؤلفات مهم تحرک است.


تعداد بازدید: 46