از مسائل مهم ترتیل استاندارد

از مسائل مهم ترتیل استاندارد، رعایت نبرهای کلمی است.


تعداد بازدید: 77