از مسائل مهم فن تعبیرات

از مسائل مهم فن تعبیرات در تلاوت، توجه نسبت به استفاده صحیح از مد مبالغه در قرائت کلمات می باشد.


تعداد بازدید: 91