از مساتل مهم تقلید

شبیه بودن قرائت به الگو لحنی در دوره تقلید از مسائل مهم تخصیص است.


تعداد بازدید: 53