از مصادیق لحن جلی

کشش حرف لام ساکن غیرمشدد در اغلب موارد جزو موارد لحن جلی محسوب می شود.


تعداد بازدید: 79