از مهارتهای مربوط به لفظ لحنی

از مهارتهای مربوط به لفظ آن است که تنغیم به شکل روان و سلیس در کلمه انجام پذیرد.


تعداد بازدید: 43