از ویژگی های لفظ لحنی

یکی از ویژگی های لفظ لحنی، تحرک است. تحرک از مؤلفات مهم صوت موسیقایی محسوب می شود.


تعداد بازدید: 45