اسامی امامان قرائت

 

ائمه قرائت یا قراء سبعه شامل هفت نفر می باشند که هر کدام در بلاد خود به عنوان پیشوای قرائت مورد قبول واقع شده اند:

1 – ابوبکر عاصم بن ابی النجود معروف به عاصم کوفی

2 – ابو عبدالله نافع بن ابی الندیم معروف به نافع مدنی

3 – ابو عماره حمزه بن حبیب زیات معروف به خمزه کوفی

4 – ابوالحسن علی بن حمزه کسایی معروف به کسایی کوفی

5 – ابو عمرو بن علاء معروف به ابوعمرو بصری

6 – عبدالله بن کثیر معروف به ابن کثیر مکی

7 – عبدالله بن عامر دمشقی معروف به ابن عامر شامی


تعداد بازدید: 648