استفاده از درجه غماز در تحرک لحن

استفاده از درجه غماز هر مقام در اجرای ملودی های قرار، باعث ایجاد تحرک و زیبایی خواهد شد. این انتقالات باید به صورت متنوع مورد استفاده قرار گیرد. اجرای این مدل از تحرک، در نوع خود مهارت صوتی محسوب می شود.


تعداد بازدید: 355