اسراع و ابطاء نامحسوس

بافت آوایی حروف و کلمات مانند اخفاء، ادغام، سکوتها و … موجب ایجاد اسراع و ابطاء نامحسوس در قرائت می گردد.


تعداد بازدید: 44