اسلوب قفله در استعاذه و بسمله در قرائت تحقیق و ترتیل

اسلوب قفله در استعاذه و بسمله در قرائت تحقیق به شکل اشباع و در ترتیل، اکثراً به شکل تشویق می باشد. در اجرای قفلات به شکل اشباع ، نغمه از نظر موسیقایی به سرانجام رسیده و انتظار موسیقایی شنونده پاسخ داده می شود. یعنی مستمع منتظر شنیدن و تکمیل جمله لحنی نیست. اجرای قفلات به شکل اشباع و تشویق در ترتیل موضوعیت ندارد ولی در تحقیق بهتر است قراء برای نزدیک شدن به مسئله تعبیرات و تأثیرات لحنی که از مسائل مهم لحن بیانی محسوب می شود این قاعده را در حد توان رعایت نمایند.


تعداد بازدید: 462