اشارات غیر کلامی در تلاوت، ممنوع

استفاده از اشارات غیرکلامی در تلاوت، ممنوع است و قاری نباید از اشارات غیرکلامی استفاده کند زیرا بسیاری از اشارات غیرکلامی مربوط به مسئله خوانندگی و یا خطابه است و استفاده از اشارات غیرکلامی سایر اصناف موجب غیرمستقل شدن هنر تلاوت خواهد شد. هر هنری دارای اصول و ضوابط مخصوص خود است و باید نیز رعایت شود.


تعداد بازدید: 424