اشباع صوتی شرط تغییر مقام

تا زمانی که نغمه به حد اشباع موسیقایی نرسیده است قاری نباید آن را عوض کرده و وارد نغمه ای دیگر شود.


تعداد بازدید: 374