اصل همگونی صوت با لحن

در اجرای قطعات توسط و اوج باید به مؤلفه کیفی همگونی صوت با لحن توجه گردد.


تعداد بازدید: 107