اصوات مذهبی و غیرمذهبی

به جهت عرفی، اصوات به دو دسته تقسیم می شوند:

اصوات مذهبی

اصوات غیرمذهبی

اصوات مذهبی اصواتی هستند که تداعی کننده حزن، معنویت و … می باشند. به این دسته از اصوات، صوت الخاشع اطلاق می شود. بعضی نیز به این اصوات، اصوات گرم می گویند. اصوات غیرمذهبی نیز اصواتی هستند که تداعی کننده فرح و شادی، ابتهاج و … می باشند. به این اصوات نیز صدای سرد می گویند. استاد منشاوی، عبدالباسط، محمد اللیثی، محمود علی البنا و … از جمله قاریانی هستدند که صدای ایشان به عنوان صدای خاشع شناخته شده و صدای اساتیدی همجون غلوش و … از جمله اصوات دسته دوم شناخته می شود. البته تعریف اصوات گرم و سرد مقداری با مفهوم مذکور متفاوت است.


تعداد بازدید: 597