اقسام قرائت بر اساس صوت

قرائت به اقسام مختلفی تقسیم می شود:

الف): صامت خوانی – قرائت بدون صدا

ب): مستقل یا فردی – قرائت برای خود

ج): اقرائی یا خطابی – قرائت برای دیگران


تعداد بازدید: 406