انتقالات صوتی در تدویر

غالب انتقالات صوتی در تدویر به شکل مدرّج است.

 


تعداد بازدید: 30