اندام های تولید صدا

در تولید صدا، اندام مختلفی در ایجاد صوت نقش دارند. این اندام به شرح زیر است:

استخوان دنده, پرده دیافراگم، شش ها، نای، حلق، حنجره، حفره دهان، حفره بینی.


تعداد بازدید: 498