انواع سکوت در تلاوت

سکوتها در تلاوت به سه دسته تقسیم می شوند:

الف): سکوتهای ذاتی (در تلفظ حروف شدت که به شکل مشدد می باشند)

ب): سکوتهای عرضی (توسط قاری ایجاد می شود)

ج): سکوتها روایی (مربوط به اختلاف قرائات مانند روایت حمزه کوفی)


تعداد بازدید: 124