انواع وقف اختیاری

قاری با انتخاب و اراده خود این وقف را انجام می دهد حتی اگر وقف بدی را انتخاب کند که این وقف ها خود به چهار دسته (تام، کافی، حسن، قبیح) تقسیم می شوند.


تعداد بازدید: 737