انواع پسوندهای لحنی

پسوندهای لحنی به دو شکل هستند:

الف): اصوات مطلوب که تحت قالب تکنیک اجرا می شوند مانند تفقیق در قطع النغم

ب): اصوات غیر مطلوب که فالش محسوب می شود و صدای غیر لحنی هستند


تعداد بازدید: 79