انوع تنغیم

تنغیم به سه دسته تقسیم می شود. در واقع انتقال مفهوم به ذهن مستمع به سه شکل است. هر سه مدل در همه تلاوتها وجود دارد و در تلاوت همه قراء قابل مشاهده است اما بعضی از قراء، بنای تلاوتشان بر استفاده بیشتر از یکی از روش های زیر است:

الف): القاء یا تنغیم جافّ – در القاء جاف، القاء معنی با حداقل و کمترین ملودی

ب): القاء یا تنغیم منغم – منغم به معنی

ج): القاء یا تنغیم آلیّ – کمیت فراز و حضیض صدا


تعداد بازدید: 107