اهمیت آکسانهای لفظی

در تنظیم ملودی باید به آکسان نغمی و لفظی توجه نمود.


تعداد بازدید: 42