اهمیت ارتقاء اصوات بم و اوج تلاوت

برای ارتقاء کیفیت تنغیم در تلاوت و همچنین به جهت بهره گری از تمام ظرفیت و توانمندی صدا، باید قسمت های بم و اوج تلاوت تقویت شود. اینکار علاوه بر ارتقاء ظرفیت تنغیمی، موجب ارتقاء بکارگیری قسمت های مختلف صدا در بخش لحن بیانی نیز می گردد.


تعداد بازدید: 375