اهمیت استفاده از دست

حرکات بدن (حرکات عرفی) و استفاده از دست در حین تلاوت از افعال حرفه ای تلاوت محسوب می شود.


تعداد بازدید: 97