اهمیت استفاده از مقامات مرکب

استفاده از مقامات مرکب از مهارتهای مهم تنغیمی می باشد و میزان کیفیت تلحین را افزایش می دهد.


تعداد بازدید: 51