اهمیت استفاده از مقامات مرکب

اهیمتکب موجب حرفه ای شدن، زیباتر و جذاب تر شدن تلاوت شده و از اصول قرائت اقرائی محسوب می شود.


تعداد بازدید: 83