اهمیت انتخاب پرده مناسب صوتی

شروع تلاوت با بهره گیری از پرده خوب صوتی در اثرگذاری روانی آن در مستمع نقش بسیار مهمی دارد.


تعداد بازدید: 101