اهمیت تسلط بر ردیف لحنی

تسلط بر ردیف لحنی و شناخت دقیق ملودی های هر مقام در مهندسی تنغیمی تلاوت لازم و ضروری است.


تعداد بازدید: 95