اهمیت تمرینات موضوعی

کلیه تمرینات لحنی باید دارای موضوع و هدف باشد و بدون موضوع و هدف، هیچ تمرینی به نتیجه مطلوب نرسیده و فرد تمرین کننده را به رشد نمی رساند.


تعداد بازدید: 103