اهمیت تنوع فرم های مختلف تحریر

تنوع در استفاده از فرم های مختلف تحریری بر جذابیت و تحرک تلحین می افزاید.


تعداد بازدید: 85