اهمیت توجه به ترتیب اجرای ردیف ها

توجه به ترتیب اجرای ردیف های هر مقام باعث منظم شدن اجرای مقامات شده و تا حدود زیادی بی برنامه بودن تلحین را کاهش می هد.


تعداد بازدید: 72