اهمیت توجه به مطلوبیت صوت

زمانیکه از آمادگی مطلوب صدا برخودار نیستیم نباید از فرم های خاصی از ملودی استفاده کنیم تا انتظار موسیقایی شنونده بالا رود.


تعداد بازدید: 40