اهمیت رعایت بهداشت شنوایی

رعایت بهداشت شنوایی برای افزایش درک موسیقایی لازم و ضروری است. باید دقت کرد که هر چیزی را استماع نکرد و گوش را برای هر چیزی خرج نکرد.


تعداد بازدید: 275