اهمیت شناخت تم موسیقایی استعاذه در سبک

یکی از مسائل سبک شناسی شناخت فرم و تم موسیقایی جمله استعاذه است زیرا هر سبک موسیقایی از ابتدای آن شناخته می شود. مثلاً کسی که منشاوی می خواند از فرم خاصی و یا کسی که غلوش می خواند از فرم خاص دیگری استفاده می کند.


تعداد بازدید: 429