اهمیت شناخت مدل های تحریری

شناخت مدل های تحریری و استفاده از مدل های مختلف تحریر باعث ایجاد تنوع در تنغیم تلاوت می شود.


تعداد بازدید: 56