اهمیت شناخت مقامات

اجرای کارهای تنغیمی هنرمندانه و قوی نیازمند تسلط و شناخت مقامات موسیقایی است.


تعداد بازدید: 105