اهمیت فن تفصیل نغمی

پردازش لحنی و تنغیم در یک مقام برای نشان دادن قسمت ها و فضاهای طنینی مختلف آن تحت عنوان فن تفصیل لحنی شناخته می شود.


تعداد بازدید: 354