اهمیت پرده شروع تلاوت

انتخاب پرده صوتی مناسب برای شروع تلاوت در جذابیت، اثرگذاری و بروز احساسات قاری نقش اساسی دارد.


تعداد بازدید: 141