اهمیت گسترده کردن مساحت صدا

هر چه میزان مساحت صدا افزایش پیدا کند، میزان آهنگ پذیری آن نیز افزایش پیدا می کند.


تعداد بازدید: 43