ایجاد تمایز در اجرا

نوع حرکت میان درجات صوتی موجب ایجاد تمایز در اجرا می شود.


تعداد بازدید: 48