بهترین راه فراگیری نغمات

 

بهترین راه و مرحله فراگیری نغمات تلاوت، مرحله تقلید می باشد. در مرحله تقلید، قاری به علت حفظ قطعات و نمونه های مختلف لحنی قادر به فراگیری نغمات می باشد. تعلیم دیدن نغمات از راه هایی به جز راه مذکور، سخت و زمانبر می باشد.

 


تعداد بازدید: 447