بهترین موضع اجرای تحریرها

بهترین موضع اجرای تحریرها برای تمرین و تسلط، حروف مدی هستند. برای نظم دهی به اجرای تحریرها باید از حروف مدی کمک گرفت.

 


تعداد بازدید: 51