بیات دوگاه

استفاده از نغمه بیات دوگاه در ابتدای تلاوت بستگی به مدل لحنی، زمان تلاوت و مقداری حجم آیاتی دارد که قاری قصد قرائت آن را دارد. عرفاً بیات دوگاه برای تلاوت های با زمان بلند و مطول و با پایین ترین درجه صوتی مورد استفاده قرار می گیرد.


تعداد بازدید: 40